Politica de confidenţialitate şi de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal a Asociației PRAXIS EDU

Pe parcursul desfășurării activității sale Asociația PRAXIS EDU, cu sediul în Mun. București, Sector 2, Șos. Iancului, Nr. 128, Bl. G, Sc. A, Apt. 3, cod poştal 021729, având număr de ordine în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 28/29.11.2013, CIF 28179527, cont bancar RO37INGB 0000 9999 0487 1779 deschis la ING BANK N.V. Amsterdam Sucursala București, (denumită în continuare „Asociația) poate fi în situația de a prelucra date cu caracter personal în scopuri legitime în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directive 95/46/CE (în continuare denumit „RGPD sau „Regulamentul).

Temeiul juridic al prelucrării îl constituie activității Asociației.

Orice colectare și prelucrare a unor astfel de date de către Asociați se va face cu respectarea legislației naționale aplicabile, inclusiv a Regulamentului, conform principiilor enunțate în continuare. În funcție de relația dumneavoastră cu Asociația (ex. partener, sponsor, beneficiar, etc.), prelucrarea se face în scop de:

  • desfășurarea activității Asociației;
  • comunicare cu dumneavoastră;
  • menținerea relației contractuale;
  • respectarea obligațiilor impuse de lege;
  • aducerea la cunoștință dumneavoastră a informațiilor referitoare la activitatea Asociației;
  • promovare și marketing;
  • funcționarea în parametrii optimi ai website-ului praxis-edu.org.

Mesajele informative vor conține întotdeauna o opțiune de „Dezabonare” prin care veți putea opta ca pentru viitor să nu mai primiți astfel de comunicări.

Tipul de date ce pot fi prelucrate sunt cele furnizate direct de dumneavoastră, precum nume, prenume, adresă, cod numeric personal, serie și număr carte de identitate, număr de telefon, email, ocupație, loc de muncă, IP. Pentru politica de cookies, click aici.

Modalitatea de obținere a datelor este prin furnizarea lor direct de către dumneavoastră. În măsura în care sunteți un împuternicit (ex. mandatar) al unor persoane fizice, vă rugăm să informați respectivele persoane de modalitatea în care Asociația prelucrează datele cu caracter personal și să le îndrumată să parcurgă prezenta politică de confidențialitate a Asociației.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți nu se va face de către Asociație decât în scopul desfășurării activității sale sau în condițiile impuse de lege, sau alte organe cu atribuții în domeniu, precum și colaboratorilor săi (parteneri, sponsori, etc.) în vederea realizării obiectului său de activitate.

Durata procesării este cea necesară realizării obiectului de activitate și, ulterior, conform obligațiilor legale pe care Asociația trebuie să le respecte.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele prelucrate sunt conform Regulamentului dreptul de acces la date, de rectificare a datelor, de ștergere a datelor, de restricționare a prelucrării datelor, de portabilitate a datelor, de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere

Pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizată se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată competente.

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Mun. București, Sector 1, Bdul. Gral. Gh. Magheru, Nr. 28-30, adresă de internet www.dataprotection.ro.

Responsabilul cu protecţia datelor. Pentru asigurarea cerințelor Regulamentului și a obligațiilor legale care îi revin Asociației și totodată în scopul înlesnirii comunicării cu persoanele vizate sau cu Autoritatea națională, puteți adresa orice sesizări, informări sau solicitări cu privire la datele dumneavoastră  personale prin cerere scrisă trimisă la adresa din Mun. București, Sector 2, Șos. Iancului, Nr. 128, Bl. G, Sc. A, Apt. 3, sau prin email la contact@praxis-edu.org.

Versiune actualizată la 1 Noiembrie, 2018.